This website uses cookies. By continuing to browse this site, you agree to their use.
This website uses cookies. By continuing to browse this site, you agree to their use.

obchodní podmínky


 

Obchodní podmínky 
 
Obchodní podmínky online obchodu BREAKYOUROWNCUBE umístěného na internetové adrese www.breakyourowncube.com, který provozuje František Princl,  
identifikační číslo 076 044 32 se sídlem Nedvězí, Nedvězí 41, PSČ 56992 
(Patočkova 65, Praha 6 - Břevnov, 169 00 - korespondenční adresa). 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 
1.1. Tyto obchodní podmínky online obchodu www.breakyourowncube.com (dále jen  
„obchodní podmínky“), který provozuje František Princl (dále jen „prodávající“),  
identifikační číslo: 076 044 32 se sídlem Nedvězí, Nedvězí 41, PSČ 56992 
(Patočkova 65, Praha 6 - Břevnov, 169 00 - korespondenční adresa). upravují  
vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě  
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou  
fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového  
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na  
internetové adrese www.breakyourowncube.com, a to prostřednictvím rozhraní  
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).  
 
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu  
nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při  
objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého  
samostatného výkonu povolání. 
 
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní  
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními  
obchodních podmínek. 
 
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní  
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze  
uzavřít v českém jazyce. 
 
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto  
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti  
předchozího znění obchodních podmínek. 
 
2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

2.0. Při nákupu na webové stránce uvádíte pravdivé informace. Které zachováme
pouze pro účely dokončení a dodání objednávky.

2.0.1 Vytvořením objednávky souhlasíte s obchodními podmínkami
a s podmínkami případné reklamace -> https://www.breakyourowncube.com/reklamace-a-vraceni-zbozi

 
2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je  
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně  
tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 
 
2.2.1.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení  
cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své  
podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny  
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají  
v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto  
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  
individuálně sjednaných podmínek. 
[1] Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k  
uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel  
spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než  
spotřebitel učiní závaznou nabídku… 
b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností, 
c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a  
poplatků, 
d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění… 
[2] Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Informace o ceně nebo  
okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:  
a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti, b) stanovení ceny závisí na okolnostech,  
na nichž ve skutečnosti nezávisí, c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů,  
prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť, d) cena byla nebo bude  
zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není, e) vztah ceny a užitečnosti  
nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo  
služby je takový, jaký ve skutečnosti není.“ 
[3] Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo  
poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek  
je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom,  
zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí …“ 
 
2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s  
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním  
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží  
doručováno v rámci území České republiky. 
 
2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém  
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 
 
2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického  
nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 
 
2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení  
objednávaného zboží 
 
2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako  
„objednávka“). 
 
2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat  
a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost  
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.  
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“.  
Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající  
neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou  
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském  
rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
 
2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství  
zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o  
dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 
 
2.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí  
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou  
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. 
 
2.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a  
to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti  
vůči prodávajícímu. 
 
2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání  
kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na  
dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,  
náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od  
základní sazby. 
 
3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy  
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 
• bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 497441003/5500 (Česká  
republika) vedený u společnosti Raiffeisen Bank (dále jen „účet prodávajícího“); 
• bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Stripe; 
• v hotovosti v místě určeném prodávajícím; 
 
3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady  
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně  
jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
 
3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto  
není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit  
kupní cenu zboží předem. 
 
3.4. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě  
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 
 
3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží  
společně s uvedením variabilního symbolu platby nebo uvedením jména kupujícího.  
V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn  
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
 
3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k  
dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny  
ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského  
zákoníku se nepoužije. 
 
3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze  
vzájemně kombinovat. 
 
3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými  
právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní  
smlouvy kupujícímu daňový doklad / fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané  
hodnoty. Daňový doklad / fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny  
zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 
 
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 
 
4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze  
mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle  
přání kupujícího nebo pro jeho osobu. 
 
4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní  
smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského  
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v prodloužené lhůtě do třiceti (30)  
dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik  
druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední  
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve  
lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující  
využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních  
podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu  
provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího  
[email protected]
 
4.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se  
kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti  
(14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní  
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v  
tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní  
cestou. Zboží není možné vrátit na dobírku. 
 
4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí  
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od  
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je  
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění  
poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím  
kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li  
kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky  
kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli  
odeslal. 
 
4.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně  
započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
 
4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní  
smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez  
zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 
 
4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi  
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně  
takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i  
poskytnutý dárek. 
 
5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ 
 
5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku  
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto  
způsobem dopravy. 
 
5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené  
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
 
5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat  
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující  
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady  
spojené s jiným způsobem doručení. 
 
5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost  
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V  
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky  
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. 
 
5.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací  
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány. 
 
6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 
 
6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí  
příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §  
2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 
 
6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména  
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 
 
6.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové  
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s  
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 
 
6.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke  
kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 
 
6.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,  
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 
 
6.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 
 
6.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 
6.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží  
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na  
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu  
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí  
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 
 
6.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo  
vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u  
spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 
 
6.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující na korespondenční adrese  
prodávajícího - František Princl, Patočkova 65, Praha 6 - Břevnov, 169 00, telefon  
+420 773 615 332, na které je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment  
prodávaného zboží. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy  
prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 
 
6.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady  
může upravit reklamační řád prodávajícího. 
 
7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
 
7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. 
 
7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve  
smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. 
 
7.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající  
prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení  
stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. 
 
7.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.  
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.  
Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních  
údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor  
nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění  
pozdějších předpisů. 
 
7.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765  
odst. 2 občanského zákoníku. 
 
8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 
 
8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována  
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 
 
8.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a  
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa  
elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 
 
8.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely  
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.  
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů  
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není  
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. 
 
8.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém  
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět  
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat  
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 
 
8.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu,  
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje  
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. 
 
8.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou  
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné  
podobě neautomatizovaným způsobem. 
 
8.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o  
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 
 
8.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5)  
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého  
a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní  
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 
 
8.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, 
 
8.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. 
 
8.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu  
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí  
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady  
nezbytné na poskytnutí informace. 
 
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES 
 
9.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami  
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se  
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. 
 
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je  
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy  
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující  
ukládání cookies zabránít nastavením prohlížeče. Více o tom, jak používáme  
cookies najdete na této stránce. 
 
10. DORUČOVÁNÍ 
 
10.1. Kupujícímu mohou být doručována obchodní sdělení a emailové zpravodaje na  
elektronickou adresu kupujícího, dal-li k tomu během objednávky souhlas. 
 
11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)  
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena  
práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 
 
11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo  
se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl  
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností  
jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
 
11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v  
elektronické podobě a není přístupná. 
 
11.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní  
smlouvy. 
 
11.5.Kontaktní údaje prodávajícího: František Princl,adresa pro doručování  
Patočkova 65 Praha 6 Břevnov, 169 00, adresa elektronické pošty  
[email protected], telefon +420 773 615 332. 
V Praze dne 30.5. 2023  
František Princl - provozovatel online obchodu www.breakyourowncube.com