This website uses cookies. By continuing to browse this site, you agree to their use.
This website uses cookies. By continuing to browse this site, you agree to their use.

ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů 
 


Ochrana osobních údajů online obchodu BREAKYOUROWNCUBE umístěného na 
internetové adrese www.breakyourowncube.com, který provozuje František Princl, 
identifikační číslo 076 044 32 se sídlem Nedvězí, Nedvězí 41, PSČ 56992
(Patočkova 65, Praha 6 - Břevnov, 169 00 - korespondenční adresa).

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a 
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa 
elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely 
realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. 
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů 
prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. 
Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není 
podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém 
uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět 
správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat 
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, 
jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje 
prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou 
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné 
podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o 
tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 1.5) 
provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého 
a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní 
údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu 
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí 
informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady 
nezbytné na poskytnutí informace.

2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

2.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami 
nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se 
zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je 
nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy 
plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující 
ukládání cookies zabránit nastavením prohlížeče. 
V Praze dne 30.5. 2023
František Princl 
Provozovatel online obchodu www.breakyourowncube.com